Otwieramy nabór na 13. Bella Skyway Festival!

Strona główna / Wydarzenia 2022 / 13. Bella Skyway Festival / Otwieramy nabór na 13. Bella Skyway Festival!

13. Bella Skyway Festival rozświetli Toruń po raz kolejny w dniach 16-20 sierpnia 2022 r.! Przez 5 sierpniowych wieczorów widzowie będą mogli oderwać się od rzeczywistości i pospacerować wśród blasku świetlnych instalacji. W ramach rozpoczynającego się naboru projektów artyści mogą zgłaszać swoje pomysły na instalacje, projekcje i interaktywne działania świetlne. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 marca 2022 roku. Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie naboru.

Co roku Bella Skyway Festival zaprasza artystów z całego świata, którzy prezentują zjawiskowe instalacje i mappingi 3D. W ubiegłym roku podczas pięciu festiwalowych dni prezentowaliśmy 12 instalacji, 4 projekcje multimedialne i 2 wydarzenia specjalne, które zobaczyło łącznie ponad 400 000 widzów – zarówno z Polski, jak i zagranicy. Przybierająca różne formy mgła w instalacji Harmonia przeciwieństw w połączeniu z animacjami tworzyła ulotne i niepowtarzalne efekty wizualne w miejscu Fontanny Cosmopolis. Nie zabrakło oczywiście toruńskiego akcentu, a to za sprawą instalacji Duch Miasta, która przedstawiła charakterystyczne budynki toruńskiej starówki z przymrużeniem oka.

Bella Skyway Festival od lat zmienia wizerunek Torunia. W ubiegłym roku największą atrakcją festiwalu był niezwykły mapping stworzony we współpracy z Disney. Przez 5 dni widzowie mogli podziwiać niecodzienne widowisko z udziałem Księżniczek i Królowych Disneya, które były inspiracją dla najmłodszych widzów do działania i zmiany świata na lepszy. Oczywiście zachwycających instalacji było o wiele więcej, chociażby iluminacje w Dolinie Marzeń czy instalacja Bee roles odwołująca się do życia pszczół – Agata Jagnicka, koordynator Bella Skyway Festival.

Również i w tym roku twórcy, którzy w swoich realizacjach wykorzystują światło, specjalizują się w technikach multimedialnych, projekcjach wielkoformatowych czy mappingach 3D mogą zgłaszać swoje projekty w ramach naboru do 13. edycji festiwalu. Open call kierowany jest zarówno do doświadczonych artystów światła i sztuk wizualnych, jak i twórców debiutujących. Organizatorzy poszukują instalacji artystycznych, które wykorzystując światło w niekonwencjonalny sposób i odmienią przestrzeń miasta. Czego możemy spodziewać się w tym roku?

Tegoroczna edycja festiwalu Bella Skyway Festival upłynie pod hasłem „Horyzont zdarzeń”. Będzie poruszać temat zmian jakie nastąpiły w okresie pandemii, zmian w naszych możliwościach, nas samych i otaczającej nas przestrzeni. Wszystko, co wokół nas się dzieje jest wynikiem zdarzeń, na które nie zawsze mamy wpływ. Jednak czasem nawet drobne działania, mogą wpłynąć pozytywnie zarówno na relacje międzyludzkie, jak i na środowisko naturalne. Chcemy zachęcić artystów do przekraczania swoich granic i przekazywania tego, co jest dla nich ważne. Mamy nadzieje, że trzynasta edycja będzie wyjątkowa i otworzy oczy na wiele ważnych spraw – Przemysław Draheim, rzecznik prasowy Toruńskiej Agendy Kulturalnej.

Aby wziąć udział w naborze wystarczy zgłosić swoją pracę artystyczną przez specjalny formularz elektroniczny. Więcej informacji i szczegóły na stronie naboru.

grafika informacyjna_ogłoszenie open call na 13. BSF

English version:

The 13th Bella Skyway Festival will illuminate Toruń once again on August 16-20, 2022! During fives evenings in August, viewers will be able to break away from reality and take a walk among the glow of light installations. The admissions are now open. The artists can submit their ideas for installations, projections, or interactive lighting activities. The deadline for submitting applications is on March 14, 2022. The application form and detailed information can be found on the open call page.

Every year, Bella Skyway Festival invites artists from all over the world who present phenomenal installations and 3D mappings. Last year, during the five festival days, we presented 12 installations, 4 multimedia screenings, and 2 special events, which were seen by a total of over 400,000 viewers – both from Poland and abroad. The fog, taking various forms, in the installation Harmony of Opposites combined with animations created fleeting and unique visual effects at the site of the Cosmopolis Fountain. Of course, there was also a Toruń accent, thanks to the City Spirit installation, which presented the characteristic buildings of Toruń’s old town with a pinch of salt.

Bella Skyway Festival has been changing the image of Toruń for years. Last year, the biggest attraction of the festival was an extraordinary mapping created in cooperation with Disney. For 5 days, viewers could admire an unusual show with the participation of Disney Princesses and Queens, which inspired the youngest viewers to act and change the world for the better. Of course, there were many more delightful installations, for example, illuminations in the Valley of Dreams or the Bee roles installation referring to the life of bees – Agata Jagnicka, coordinator of the Bella Skyway Festival.

Also this year, artists who use light in their projects, specializing in multimedia techniques, large-format projections, or 3D mapping, can submit their projects for the 13th edition of the festival. The open call is aimed at experienced light and visual artists as well as debuting artists. The organizers are looking for art installations that will unconventionally use light and change the city space. What can we expect this year?

This year’s edition of the Bella Skyway Festival will be held under the slogan „Event horizon”. It will discuss the changes that took place during the pandemic, changes in our capabilities, ourselves, and the space around us. Everything that happens around us is the result of events that we do not always have influence over. However, sometimes even small actions can positively affect both interpersonal relationships and the natural environment. We want to encourage artists to go beyond their boundaries and communicate what is important to them. We hope that the thirteenth edition will be unique and will open your eyes to many important issues – Przemysław Draheim, press spokesman of the Toruń Cultural Agenda.

To take part in the recruitment, it is enough to submit your artistic work via a special electronic form. More information and details are on the application page.

Zachęcamy do śledzenia strony oraz profili społecznościowych Toruńskiej Agendy Kulturalnej na FacebookuInstagramie oraz strony wydarzenia Bella Skyway Festival.

stopka sponsorska - Miasto Toruń - Toruńska Agenda Kulturalna - Toyota Bednarscy - Infocomp - enova 365 - DMI MEdia - MPO - Lenkiewicz- Grande Caffee

Powrót na górę