Deklaracja dostępności

Strona główna / O nas / Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Toruńska Agenda Kulturalna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pod adresem: https://www.tak.torun.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 20.04.2011 r.
 • Data ostatniej dużej aktualizacji: 1.03.2022 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 • strona zawiera archiwalną wersje serwisu z lat 2009–2020 zawierającą treści opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, w tym: treści wideo oraz pliki w formacie pdf niedostępne cyfrowo. Poprawienie dostępności strony archiwalnej niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono 2.03.2022 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki oraz jej pogrubienie,
 • zmiana kontrastu,
 • zmiana skali szarości,
 • wyróżnienie odnośników,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Należy mieć na uwadze iż zmiany w wyglądzie strony i rozmiarze czcionek istotnie wpływają na estetykę strony i służą tylko podniesienia dostępności cyfrowej witryny www.tak.torun.pl.

Autodeskrypcja

Witryna internetowa www.tak.torun.pl nie posiada wbudowanego oprogramowania do odczytywania treści strony dla osób niedowidzących/niewidzących. Należy wykorzystać dostępne w sieci oprogramowanie z listy dostępnych poniżej:

 • IVONA MiniReader, bezpłatny program odczytujący strony internetowe; więcej informacji o tym oprogramowaniu znajdą Państwo na stronie firmy IVO Software;
 • JAWS, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows;
 • Window-Eyes, program udźwiękawiający dla Windows;
 • Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych, używających monitorów brajlowskich;
 • Opera, darmowa przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, m.in. skalowanie tekstu, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony. Program dostępny na: Windows, Macintosh, Linux i inne systemy operacyjne.

Odnośniki

Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują.

Obrazki

Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają atrybuty alt z opisem.

Wyłączenia

Strona zawiera archiwalne wersje serwisu z lat 2009–2020 zawierające treści opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, w tym: treści wideo oraz pliki w formacie pdf niedostępne cyfrowo.

Przystosowanie do urządzeń mobilnych

Stronę serwisu można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych takich jak: tablety, telefony komórkowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Alicja Grajek, adres poczty elektronicznej a.grajek@tak.torun.pl, numer telefonu: +48 696 377 005 . Tą samą drogą można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Witryna Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

Toruńska Agenda Kulturalna prowadzi działalność w budynkach przy ulicy:

1. Toruń, ul. Konopnickiej 13 lok. 4

Właścicielem i zarządcą kamienicy jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. Biura Toruńskiej Agendy Kulturalnej zlokalizowane są na trzecim piętrze nieruchomości. Na pozostałych kondygnacjach swoje biura mają: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Centrum Wsparcia Biznesu oraz Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro.

Wejście do obiektu znajduje się od ul. Konopnickiej, do których dostępu bronią ciężkie drewniane drzwi, otwierane mechanicznie. Szerokość drzwi (93cm bez skrzydła bocznego, 141 cm ze skrzydłem bocznym) umożliwia przejazd osoby na wózku inwalidzkim. Przed drzwiami znajduje się podjazd o kącie nachylenia około 9 stopni.

Przy drzwiach znajduje się domofon, którego najniżej położone przyciski znajdują się 142cm od podłoża, co uniemożliwia obsługę domofonu przez osobę siedzącą na wózku (strefa przycisków i włączników dla osób na wózkach znajduje się pomiędzy 70cm a 130cm od podłoża).

W korytarzu za drzwiami wejściowymi znajdują się 4 schody, wyposażone w platformę schodową do przemieszczania wózków inwalidzkich (i dziecięcych), która wymaga dodatkowej osoby do obsługi. Pilot do platformy schodowej znajduje się w biurze MOPR na parterze kamienicy przy Konopnickiej 13. Przy platformie znajduje się czytelna informacja o miejscu przechowywania pilota oraz kogo i w jaki sposób należy prosić o pomoc.

W obiekcie znajduje się winda o szerokości wejścia 90 cm, umożliwiający przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami budynku. Wejście do windy znajduje się w bocznym korytarzu o szerokości 150 cm, równoległym do klatki schodowej, i jest oznakowane tabliczką.

Lokal biurowy Toruńskiej Agendy Kulturalnej jest wyposażony w toaletę dla niepełnosprawnych.

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

Toruńska Agenda Kulturalna nie posiada miejsc parkingowych przed budynkiem. W odległości około 30–50 metrów od budynku, wzdłuż ulicy Bydgoskiej, znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt przy Konopnickiej 13 jest dostosowany do osób z niepełnosprawnościami, jednak osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą wymagać dodatkowej asysty.

Należy dodać, że w lokalu biurowym przy Konopnickiej 13 Toruńska Agenda Kulturalna nie realizuje wydarzeń kulturalnych. Jest to wyłącznie powierzchnia biurowa, wykorzystywana przez pracowników TAK do opracowywania wydarzeń.

2. Toruń, ul. Pod Krzywą Wieżą 1

Obiekt „Krzywa Wieża” jest obiektem zabytkowym, mieszczącym się na terenie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO, w związku z czym jego dostosowanie do potrzeb osób z niepełnoprawnością nie jest możliwe — wszelkie prace wymagałyby dużej oraz trwałej ingerencji w architekturę dziedzictwa narodowego.

Toruńska Agenda Kulturalna jest opiekunem obiektu, który należy do Gminy Miasta Toruń.

Obiekt „Krzywa Wieża” jest udostępniony zwiedzającym, ale nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Przed frontowym wejściem do „Krzywej Wieży” znajduje się schodek oraz próg, które stanowią utrudnienie dla wjazdu osób na wózkach. Szerokość dwuskrzydłowych drzwi wejściowych jest wystarczająca na przejazd wózków. Pomieszczenia „Krzywej Wieży” znajdujące się na innych kondygnacjach są poza zasięgiem osób z niepełnosprawnościami ze względu na prowadzące do nich wąskie klatki schodowe. Obiekt nie jest wyposażony w żadne urządzenia ułatwiające dostęp osobom z niepełnosprawnościami. Obiekt nie posiada parkingu.

3. Toruń, ul. Przedzamcze 3

Obiekt „Zamek Krzyżacki w Toruniu” jest obiektem zabytkowym, mieszczącym się na terenie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO, w związku z czym jego dostosowanie do potrzeb osób z niepełnoprawnością nie jest możliwe — wszelkie prace wymagałyby dużej oraz trwałej ingerencji w architekturę dziedzictwa narodowego.

Toruńska Agenda Kulturalna jest opiekunem obiektu, który należy do Gminy Miasta Toruń.

W skład zabudowań zamku wchodzą: Generalówka, ruiny zamku, do których zaliczany jest dziedziniec wraz z otaczającymi go murami, gdanisko, piwnice, teren zielony oraz fosa zamkowa.

Generałówka — barokowy dworek z końca XVIII wieku, stojący na przedzamczu górnym, stanowi budynek biurowy, w którym Toruńska Agenda Kulturalna nie organizuje wydarzeń kulturalnych. Wejście do obiektu znajduje się od ul. Przedzamcze, do których dostępu bronią drewniane drzwi, otwierane mechanicznie (szerokość drzwi 120 cm bez skrzydła bocznego). Przed drzwiami znajdują się 4 schody, które stanowią utrudnienie dla wjazdu osób na wózkach. Przy drzwiach znajduje się domofon, którego przycisk znajduje się 151 cm od podłoża, co uniemożliwia obsługę domofonu przez osobę siedzącą na wózku (strefa przycisków i włączników dla osób na wózkach znajduje się pomiędzy 70cm a 130cm od podłoża). Kasa zamkowa znajduje się w oknie budynku na wysokości 120 cm od podłoża.

Ruiny zamku — wejście na teren obiektu znajduje się od ul. Przedzamcze i prowadzi przez ciężką, drewnianą, dwuskrzydłową bramę (szerokość pojedynczego skrzydła 140 cm — łącznie 280 cm). Teren dziedzińca wyłożony jest brukiem z kamieni polnych, co uniemożliwia poruszanie się na po nim wózkiem. Teren jest również trudno dostępny dla osób poruszających się o kulach oraz niewidomych.

Gdanisko — wejście do gdaniska znajduje się na wysokości około 4 m nad ziemią i prowadzą do niego 24 schody. Pomieszczenia znajdujące się na tej kondygnacji są poza zasięgiem osób z niepełnosprawnościami ze względu na prowadzącą do nich wąską i stromą klatkę schodową. Wejście do gdaniska zamykane jest na ciężkie drewniane drzwi (104 cm szerokości).

Piwnice — pomieszczenia piwniczne znajdują się na niższej kondygnacji i są poza zasięgiem osób z niepełnosprawnościami ze względu na prowadzącą do nich wąską klatkę schodową i niskie stropy. Prowadzi do nich 14 schodów.

Teren zielony — jest to teren otaczający zamek. Droga prowadząca przez teren jest ubitą ziemią, co pozwala na korzystanie z niego osobom niepełnosprawnym na wózkach.

Fosa Zamkowa — teren fosy jest piaszczysty, przez co może być trudno dostępny dla osób poruszających się na wózkach. Na tren fosy prowadza dwa wejścia: od ulicy Przedzamcze oraz przez bramę od strony ulicy Bulwar Filadelfijski. Zejście od ulicy Przedzamcze prowadzi w dół po 14 schodach. Wejście od ulicy Bulwar Filadelfijski prowadzi przez murowaną bramę o szerokości 280 cm. Brama nie jest zamykana.

Na terenie Zamku Krzyżackiego nie znajdują się toalety.

Na teren Zamku Krzyżackiego może wejść osoba z psem asystującym.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

Toruńska Agenda Kulturalna nie posiada miejsc parkingowych przed budynkiem. W odległości około 90 metrów od budynku Generałówki, wzdłuż ulicy Przedzamcze, znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

Osoby niewidome mogą skorzystać z przewodnika-informatora książkowego pisanego językiem Brajla.

4. Toruń, ul. Bydgoska 50

Obiekt przy ulicy Bydgoskiej 50 jest obiektem zabytkowym. Obecnie obiekt jest w trakcie przebudowy — raport dostępności zostanie opublikowany po zakończeniu prac.

5. Toruń, ul. Kanałowa 79-81

Obiekt nie jest przeznaczony do użytku dla osób z zewnątrz — stanowi wyłącznie przestrzeń magazynową dostępną dla pracowników Toruńskiej Agendy Kulturalnej, przy czym w budynku nie uwzględnia się stanowisk pracowniczych.

Powrót na górę