Regulamin

Regulamin konkursu „Mikrowsparcie 2022”

ZAKRES

 1.  Regulamin określa zasady, a także warunki udziału w Konkursie pn. „Mikrowsparcie 2022”.
 2.  Konkurs rozpocznie się z datą ogłoszenia i zakończy się 20 października 2022 roku.
 3.  Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez niego całości regulaminu, w tym warunków i zasad Konkursu.

PODSTAWOWE DEFINICJE

Określenia i sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Organizator – Toruńska Agenda Kulturalna z siedzibą w Toruniu, ul. Marii Konopnickiej 13/4, 87-100 Toruń wpisana do Rejestru Instytucji Kultury w Toruniu, VI Wydział Gospodarczy, NIP: 956-237-31-13, REGON: 520831684;
 2. Uczestnik – organizacja pozarządowa oraz osoba fizyczna uprawniona do skutecznego zawierania porozumień we własnym imieniu lub grupy nieformalne, pod warunkiem, że w ich skład wchodzi co najmniej 1 osoba pełnoletnia uprawniona do skutecznego zawierania porozumień we własnym imieniu, oraz reprezentanci grupy na podstawie pisemnej deklaracji pozostałych członków;
 3. formularz zgłoszeniowy – formularz elektroniczny zamieszczony na stronie internetowej dedykowanej projektowi, wypełniany przez Uczestnika i stosowany przez Organizatora jako procedura zgłoszenia do udziału w Konkursie. Formularz służy przekazaniu niezbędnych informacji dotyczących Uczestnika oraz deklarację przystąpienia do Konkursu;
 4. projekt – koncepcja wydarzenia kulturalnego lub edukacyjnego, angażującego dzieci, młodzież i dorosłych w inicjatywy kulturalne oraz działania z zakresu edukacji kulturalnej, z możliwością zrealizowania lub udostępnienia wydarzenia poprzez kanały dystrybucji internetowej bądź wykonania projektu z bezpośrednim udziałem uczestników w ustalonym z Organizatorem terminie;
 5. laureat – Uczestnik, którego zgłoszenie zostało wybrane przez Jury Konkursowe.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs skierowany jest do osób działających w obszarze kultury i edukacji, w tym: muzyków, plastyków, pisarzy, performerów, nauczycieli, animatorów oraz innych osób, których działalność edukacyjna, twórcza i artystyczna mieści się w katalogu działań wydarzeń kulturalnych (angażujące mieszkańców Torunia w inicjatywy kulturalne) oraz działania z zakresu edukacji kulturalnej, jakimi są: koncerty, warsztaty, wystawy, spotkania z twórcami i in ne działania związane z szeroko pojętą kulturą i edukacją kulturalną.
 2. Celem Konkursu jest wyłonienie pomysłów na występ, pokaz artystyczny, działanie edukacyjne, wraz z wykonaniem ich przez autorów (wykonawcę, duet lub grupę wykonawców), które zostaną zrealizowane stacjonarnie z udziałem uczestników, zaś w przypadku zaostrzenia się sytuacji epidemiologicznej i ponownego wprowadzenia obostrzeń związanych z zakazem organizacji wydarzeń z publicznością będą możliwe do zrealizowania lub udostępnienia poprzez kanały dystrybucji internetowej. Projekty będą realizowane w terminie od 27 października 2022 do 31 grudnia 2022 roku, zgodnie z harmonogramem ustalonym po rozstrzygnięciu Konkursu.
 3. Szczegóły dotyczące Konkursu, w tym regulamin zostaną zamieszczone na stronie internetowej dedykowanej Konkursowi oraz stronie internetowej Organizatora: www.tak.torun.pl.

UDZIAŁ W KONKURSIE

 1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób pełnoletnich, za wyjątkiem osób zatrudnionych w Toruńskiej Agendzie Kulturalnej, bez względu na podstawę zatrudnienia.
 2. W Konkursie mogą brać udział Uczestnicy, którzy nadeślą zgłoszenie za pomocą formularza zgłoszeniowego, w którym przedstawią swój autorski projekt artystyczny lub edukacyjny, realizowany stacjonarnie z udziałem uczestników, zaś w przypadku zaostrzenia się sytuacji epidemiologicznej i ponownego wprowadzenia obostrzeń związanych z zakazem organizacji wydarzeń z publicznością będą możliwe do zrealizowania lub udostępnienia poprzez kanały dystrybucji internetowej w ustalonych z Organizatorem terminach w dniach od 27 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Realizacja projektu, niezależnie od jego formy, musi być zgodna z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego.
 3. Uczestnik deklaruje chęć udziału w Konkursie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Konkursu.
 4. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 różne projekty. Każdy projekt należy zgłosić w osobnym formularzu zgłoszeniowym – jeden formularz zgłoszeniowy może zawierać tylko jeden projekt artystyczno-edukacyjny.
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wybranie przez Jury Konkursowe jego projektu i przekazanie nagrody pieniężnej jest równoznaczne z samodzielnym wykonaniem przez Uczestnika na własny koszt wyłonionego występu, działania edukacyjnego lub pokazu artystycznego w terminie uzgodnionym z Organizatorem.
 6. Uczestnik nie będzie domagał się od Organizatora spełnienia potrzeb technicznych, to jest gwarantuje, iż własnymi siłami, przy użyciu własnego sprzętu i na własny koszt, z należytą starannością przyjętą w działalności tego rodzaju, jest w stanie zrealizować zgłoszony przez siebie projekt artystyczny w sposób umożliwiający jego odbiór przez widzów kanałów dystrybucji internetowej lub stacjonarnie z udziałem uczestników.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad dobrych obyczajów, unikania wypowiedzi lub gestów mogących wywołać zbiorową dezaprobatę lub niepokój publiczności (w tym słów lub gestów uznawanych powszechnie za obraźliwe), a także bezwzględnego unikania wszelkich wystąpień natury politycznej. Za ewentualne nieodpowiednie zachowanie odpowiadać będą sami Uczestnicy.
 8. Uczestnik zobowiązany jest do pozyskania i dostarczenia do siedziby Organizatora wszelkich pozwoleń i zgód, które są konieczne do zrealizowania przez niego projektu.
 9. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedsięwzięcia, którego dotyczy zgłoszony projekt lub za przeprowadzenie go bez potrzebnych pozwoleń i zgód, jeśli są one wymagane do prawidłowego wykonania projektu.
 10. Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanego zgłoszenia, posiada prawa autorskie do przekazanych zdjęć, potrzebne licencje i zgody, a także, że ich publikacja nie narusza praw osób trzecich.
 11. Uczestnik Konkursu wypełniając i przesyłając formularz zgłoszeniowy oświadcza, że zaznajomił się z treścią regulaminu Konkursu, a także zapoznał się z postanowieniami zawartymi w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na potrzeby Konkursu.
 12. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanych przez niego w formularzu zgłoszeniowym informacji o projekcie i materiałów w celach promocyjnych.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2022 roku o godzinie 12:00.
 2. Zgłoszenia konkursowe będą podlegać ocenie Jury Konkursowego powołanego przez Organizatora, skład którego stanowić będą:
  • Krystian Kubjaczyk – Reprezentant Zarządcy Toruńskiej Agendy Kulturalnej,
  • Przemysław Draheim – Zastępca dyrektora Toruńskiej Agendy Kulturalnej,
  • Aleksandra Markowska – kierowniczka Działu Edukacyjno-Muzycznego,
  • Joanna Żmijewska – specjalista ds. projektów w Dziale Edukacyjno-Muzycznym,
 3. Spośród nadesłanych przez Uczestników zgłoszeń, Jury wybierze maksymalnie 10 projektów, które zostaną wyróżnione nagrodą pieniężną. Ich wybór odbędzie się w oparciu o kryteria jakościowe, biorąc pod uwagę reprezentowaną dziedzinę artystyczną, prezentowane podczas występu czy pokazu treści, wizerunek wykonawcy oraz deklarację wystąpienia w sposób niewymagający spełnienia potrzeb technicznych przez Organizatora.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 20 października.
 5. Nagrodę pieniężną w wysokości 500,00 złotych brutto otrzymają Uczestnicy wyłonieni przez Jury Konkursowe, którzy spełnią wszystkie wymagania Konkursu, a ich zgłoszenie będzie zgodne z Regulaminem.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia, które nie jest zgodne z regulaminem.
 7. Informacje o wynikach Konkursu zostaną umieszczone na stronach internetowych Konkursu i Organizatora.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość dodania do nadesłanych materiałów logotypów oraz dopisków o fundatorach nagrody – Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu Toruńska Agenda Kulturalna, z siedzibą w Toruniu, ul. Marii Konopnickiej 13/4 (III piętro), 87-100 Toruń. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: ul. Marii Konopnickiej 13/4 (III piętro), 87-100 Toruń.
 2. Uczestnik przystępujący do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Konkursem, w tym: w celu wyłonienia i ogłoszenia Laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczenia nagród. Podanie danych wymaganych w tym celu regulaminem jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
 3. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu administratora danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu – w celu identyfikacji uczestnika konkursu, wydania nagrody oraz (w razie wystąpienia takiej potrzeby) publicznego podania imienia i nazwiska laureata konkursu, w tym również na stronach internetowych Organizatora i mediach społecznościowych. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Dane Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż do przedawnienia ewentualnych roszczeń, lub do momentu zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z art. 15-21 RODO. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści regulaminu. O wszelkich zmianach regulaminu uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej, dedykowanej Konkursowi, na której zamieszczono regulamin.
 3. W przypadku, gdy po rozstrzygnięciu Konkursu okaże się, iż Uczestnik w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia niniejszego regulaminu, Organizator może wstrzymać przekazanie nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości lub odmówić przekazania jej Uczestnikowi. W przypadku nagród już przekazanych Organizator może domagać się ich zwrotu. W powyższych przypadkach zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory powstałe z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora.
 5. Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
Powrót na górę