Bella Young Graphic Design Award – konkurs na projekt graficzny

Strona główna / Wydarzenia 2023 / 14. Bella Skyway Festival / Bella Young Graphic Design Award – konkurs na projekt graficzny

Bella Skyway Festival. Toruń. Kujawsko-Pomorskie już po raz 14. zmieni Toruń nie do poznania za sprawą świetlnych instalacji i zjawiskowych mappingów 3D. Od 15 do 19 sierpnia 2023 roku ulice toruńskiego zespołu staromiejskiego ponownie staną się magiczną, pełną światła przestrzenią, wypełnioną blaskiem niezwykłych, wielobarwnych instalacji.

Po trzech latach toruński festiwal światła powróci do formuły znanej i lubianej przez torunian i turystów, czyli otwartego festiwalu zachęcającego do swobodnego spacerowania po Zespole Staromiejskim Torunia i odkrywania jego uroków nocą. Wszystkie instalacje tegorocznej edycji zostaną przygotowane w obrębie ulic i zakamarków starego miasta. Wzorem lat ubiegłych festiwal będzie ogólnodostępny dla wszystkich odwiedzających, a wstęp będzie biletowany tylko na jedną atrakcję.

Tegoroczny Bella Skyway Festival wpisuje się w myśl kopernikańską dzięki motywowi Marzyciele z zielonej planety, który nawiązuje nie tylko do postaci słynnego astronoma, ale również tematu ekologii i dbania o naszą planetę. Nowoczesne rozwiązania i technologie tworzone przez prawdziwych Wizjonerów takich jak Kopernik sprawiają, że nasza planeta staje się wyjątkowym miejscem, nie tylko pełnym zieleni, ale również miejscem gdzie technika i natura współistnieją w harmonii. Bella Skyway Festival wpisuje się w myśl ekologiczną, chcąc dbać o planetę. W tym roku chcemy pokazać, że festiwale światła, mogą promować odnawialne źródła energii oraz technologie, dzięki którym ludzie mogą żyć w zgodzie z naturą.

Po raz drugi w historii toruńskiego festiwalu światła partnerem wydarzenia będzie najbardziej rozpoznawalny twórca filmów animowanych na świecie! Główną atrakcją tegorocznego Bella Skyway Festival będzie niezwykły mapping stworzony z okazji stulecia istnienia Disneya. Magiczny mapping stworzony zostanie przez portugalskich artystów z grupy Ocubo – jednych z najlepszych na świecie specjalistów od projekcji 3D.

Bilety na instalację Disneya dostępne są za pośrednictwem strony kupbilecik.pl

Konkurs Bella Young Graphic Design Award

Powrót Bella Skyway Festival nie mógłby się odbyć gdyby nie wiara w festiwal i wsparcie ze strony naszego partnera tytularnego Grupy TZMO SAmarki Bella, którzy od 8 lat pomagają rozwijać festiwal. Dzięki ich wsparciu co roku na festiwalu mogą pojawiać się artyści o światowej renomie, którzy odwiedzają największe festiwale światła na świecie – m.in. francuska grupa Carabosse, Anooki czy portugalska grupa Ocubo, które przygotowywały widowiskowe instalacje na światowym poziomie.

Toruński festiwal światła od samego początku współpracuje nie tylko z artystami o światowej renomie, ale również z lokalnymi i młodymi artystami, dając im tym samym szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności i zaistnienie w świecie sztuki. To dzięki Bella Skyway Festival toruńscy artyści pokazują się na podobnych imprezach w Singapurze czy Jerozolimie. Dla organizatorów istotnym jest, aby ta strona festiwalu jeszcze bardziej się rozwijała, a młodzi, utalentowani artyści mieli szansę pokazać się w przestrzeni publicznej. W tym roku uruchomiony zostanie zupełnie nowy projekt – konkurs „Bella Young Graphic Design Award” dając młodym twórcom specjalizującym się w designie, rysunku i projektowaniu graficznym szansę zaprezentowania swoich umiejętności.

Konkurs skierowany jest do młodych projektantów zajmujących się grafiką komputerową. Twórcy mają za zadanie stworzenie projektów wzorniczych, inspirowanych motywem przewodnim tegorocznego Festiwalu: „Marzyciele z zielonej planety”, odnoszących się do patrona roku 2023 – Mikołaja Kopernika oraz ekologii. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób pełnoletnich, które zawodowo lub hobbistycznie zajmują się projektowaniem lub grafiką komputerową. Aby wziąć nim udział należy: wykonać projekt w formie statycznej grafiki lub animacji, zgodny z wytycznymi zawartymi w regulaminie konkursu a następnie wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.bellaskyway.pl.

Zachęcamy do śledzenia strony wydarzenia Bella Skyway Festival
oraz profili społecznościowych na Facebooku i Instagramie.

English version:

Bella Skyway Festival. Toruń. Kujawsko-Pomorskie for the 14th time will change Toruń beyond recognition thanks to light installations and phenomenal 3D mappings. From August 15 to 19, 2023, the streets of Toruń’s Old Town complex will again become a magical, light-filled space full of splendor of unusual, multi-colored installations.

After three years, the festival of light in Toruń will return to the formula known and liked by Toruń residents and tourists, i.e. an open festival encouraging free walking around Toruń’s Old Town Complex and discovering its charms at night. All installations of this year’s edition will be prepared within the streets and nooks and crannies of the old town. As in previous years, the festival will be open to all visitors, and admission will be ticketed for only one attraction.

This year’s Bella Skyway Festival is part of the Copernican idea thanks to the theme Dreamers from a green planet, which refers not only to the figure of the famous astronomer, but also to the topic of ecology and caring for our planet. Modern solutions and technologies created by true Visionaries such as Copernicus make our planet a unique place, not only full of greenery, but also a place where technology and nature coexist in harmony. Bella Skyway Festival is part of the ecological idea, wanting to take care of the planet. This year, we want to show that light festivals can promote renewable energy sources and technologies that allow people to live in harmony with nature.

For the second time in the history of Toruń’s festival of light, the most recognisable animation creator in the world will be the event’s partner! The main attraction of this year’s Bella Skyway Festival will be an extraordinary mapping created on the occasion of Disney’s centenary. The magical mapping will be created by Portuguese artists from the Ocubo group – some of the world’s best 3D projection specialists.

Tickets for the Disney installation are available via kupbilecik.pl

Bella Young Graphic Design Award competition

The return of the Bella Skyway Festival could not take place without faith in the festival and support from our titular partner Grupa TZMO SA and the Bella brand, who have been helping to develop the festival for 8 years. Thanks to their support, every year the festival can host world-renowned artists who visit the largest festivals of light in the world – e.g. French group Carabosse, Anooki and Portuguese group Ocubo, which prepared spectacular installations on a world-class level.

From the very beginning, the festival of light in Toruń has been cooperating not only with world-renowned artists, but also with local and young artists, thus giving them a chance to present their skills and appear in the world of art. It is thanks to the Bella Skyway Festival that artists from Toruń appear at similar events in Singapore or Jerusalem. For the organizers, it is important that this side of the festival develops even more, and that young, talented artists have a chance to show themselves in the public space. This year, a completely new project will be launched – the „Bella Young Graphic Design Award” competition, giving young artists specializing in design, drawing and graphic design a chance to present their skills.

The competition is aimed at young designers dealing with computer graphics. The creators are tasked with creating design projects inspired by the leitmotif of this year’s Festival: „Dreamers from the green planet”, referring to the patron of 2023 – Nicolaus Copernicus and ecology. The competition is open to all adults who professionally or as a hobby deal with design or computer graphics. To participate in it, you need to: create a project in the form of static graphics or animation, in accordance with the guidelines contained in the competition rules, and then fill in and send the application form available at www.bellaskyway.pl.

We encourage you to follow the Bella Skyway Festival website
and social profiles on Facebook and Instagram.

Powrót na górę